طراحي اولين الگوي روش تحقيق اسلامي

طراحي اولين الگوي روش تحقيق اسلامي

0
حمایت شده
1,000,000 تومان
از 8,000,000 مورد نیاز
-334
روز مانده به پایان
حمایت کنید
کمک اندک

درباره پروژه
نتايج بدست آمده از اين پژوهش از مجموع 25 استاد متخصص و برجسته بدست آمده است و مبناي تئوريك مناسبي از يك كار مشترك در حوزه و دانشگاه استخراج گرديده است.

طراحي اولين الگوي روش تحقيق اسلامي

اسناد اين تحقيقات مشتمل بر 170 صفحه مي باشد كه الگوي اوليه اين مهم بر اساس مفروضات علمي همين تحقيق امروز در سازمان طراحي گرديده است.بسياري از اساتيد مطرح و مشاركت كننده در اين طرح بر استفاده از شاخص اسلامي در روش شناسي و تغيير تدريجي و زمانبر روش تحقيق تاكيد كردندو در طراحي اين الگو مشاركت داشته اند.

بعد از انجام حمايت با ارسال ايميل در ارتباط خواهيم بود ؛ جهت توضيحات تكميلي.

تصاویر و فایل های پیوست
نظرات
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
حمایت از پروژه

ریال
توضیحات حمایتی